Συνάντηση Σωκράτη Βαρδάκη με τον Δήμαρχο Μινώα Πεδιάδας, Μανόλη Φραγκάκη, για μείζονος σημασίας ζητήματα.

Συνάντηση Σωκράτη Βαρδάκη με τον Δήμαρχο Μινώα Πεδιάδας, Μανόλη Φραγκάκη, για μείζονος σημασίας ζητήματα.

Συνάντηση με τον Δήμαρχο Μινώα Πεδιάδας, Μανόλη Φραγκάκη, πραγματοποίησε ο Σωκράτης Βαρδάκης για μείζονος σημασίας ζητήματα. Επί τάπητος ετέθη η ισοσκέλιση ανταποδοτικών υπηρεσιών Δήμων με πληθυσμό κάτω των 20.000 κατοίκων καθώς και η απόδοση στο Δήμο των αναγκαίων οικονομικών πόρων μέσω των ΚΑΠ για την κάλυψη του ελάχιστου λειτουργικού κόστους.

Μεταξύ άλλων ο Δήμαρχος έθεσε υπόψη του Σωκράτη Βαρδάκη, τις θέσεις και τις προτάσεις του Δήμου αναφορικά με το έργο «Μελέτη-Κατασκευή-Χρηματοδότηση-Λειτουργία- Συντήρηση και Εκμετάλλευση του Νέου Διεθνούς Αερολιμένα Ηρακλείου Κρήτης και Μελέτη – Κατασκευή και Χρηματοδότηση των Οδικών του Συνδέσεων». Ειδικότερα, η Δημοτική Αρχή του Δήμου, με γνώμονα πάντα τις ομόφωνες αποφάσεις των Συλλογικών Οργάνων του Δήμου επισήμανε ότι η Πολιτεία οφείλει να μεριμνήσει για την υλοποίηση των κάτωθι:

⚫️ Θεσμοθέτηση της ex officio συμμετοχής του Δημάρχου στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας Διαχείρισης του Νέου Αεροδρομίου
⚫️ Αντισταθμιστικό αντάλλαγμα υπέρ Δήμου
⚫️ Χρηματοδότηση Δήμου για Τεχνική και Νομική Υποστήριξη
⚫️ Καταβολή δίκαιων αποζημιώσεων σε ιδιοκτήτες απαλλοτριούμενων εκτάσεων
⚫️ Αυστηρή εφαρμογή των περιβαλλοντικών όρων σε συνέχεια μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων
⚫️ Παροχή οικονομικών κινήτρων για την μετεγκατάσταση/ ανακαίνιση κι ενεργειακή αναβάθμιση των οικιών που βρίσκονται εντός οικισμών άμεσης γειτνίασης με το νέο αεροδρόμιο
⚫️ Νέες οδικές συνδέσεις του Νέου Αεροδρομίου Ηρακλείου
⚫️ Υφιστάμενα δίκτυα κοινής ωφέλειας και επάρκειας υδροδότησης του Νέου Αεροδρομίου Καστελίου και μεταφοράς καυσίμων
⚫️ Σύνδεση του Βιολογικού του Καστελίου με τον βιολογικό καθαρισμό του Νέου Αεροδρομίου Καστελίου
⚫️ Αντικατάσταση υφιστάμενων δικτύων άρδευσης, ύδρευσης και δημοτικής οδοποιίας καθώς και ανόρυξης νέων αρδευτικών και υδρευτικών γεωτρήσεων από την κατασκευή του Νέου Αεροδρομίου
⚫️ Μόνιμη εγκατάσταση μετεωρολογικού σταθμού και σταθμών μέτρησης των αέριων ρύπων
⚫️ Κατοχύρωση της προτεραιότητας που θα έχουν στις προσλήψεις του προσωπικού του νέου αεροδρομίου οι δημότες του Δήμου
⚫️ Πρόγραμμα ανάδειξης του αγροτικού τοπίου για την ανάσχεση του φαινομένου της ερημοποίησης στην ενδοχώρα

Authored by: Katerina