Φίλες και Φίλοι,

ο νέος Γενικός Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου «για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών» (γνωστός με τα αρχικά «GDPR») τίθεται σε ισχύ από τις 25 Μαΐου 2018.

 

Τα πεδία με το * είναι υποχρεωτικά